معرفي کتاب


عنوان کتاب: کتاب ژئوفیزیک کاربردی

توضيحات:

  این کتاب ترجمۀ کتاب " Applied Geophysics " تألیف: W.M.Telford، L.P.Geldart ، R.E.Sheriff و D.A.Keys ، و ویرایش سال 1984 است که با ویرایش سال 1988 مطابقت داده شده و در دو جلد به فارسی برگردانده شده است.
  مترجمان: دکتر حسین زمردیان و دکتر حسن حاجب حسینیه
  چاپ اول این کتاب در شهریور ماه 1368، چاپ دوم آن در اردیبهشت ماه 1375و چاپ سوّم آن درپاییز 1387 از طرف مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران منتشر شده است.
  جلد اول این کتاب شامل روشهای اکتشافی گرانی، مغناطیسی و لرزه ای است. جلد دوّم روشهای الکتریکی، الکترومغناطیسی، مقاومت ویژه، قطبش القایی، رادیو اکتیویته و چاه نگاری را دربردارد.
  دو جلد کتاب مجموعاً شامل 1260 صفحه است. در انتهای هر دو جلد واژه نامه های انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و همچنین واژه یاب فارسی آورده شده است.
  این کتاب مرجع مناسبی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ژئوفیزیک و سایر رشته های علوم زمین و نیز متخصّصان و کارشناسان علوم زمین است.