معرفي کتاب


عنوان کتاب: اصول ژئوالکتریک کاربردی

نويسنده: دکتر آزاده حجت و دکتر حجت الله رنجبر

ناشر: موسسه انتشارات ستایش

توضيحات:

  روش¬هاي ژئوالكتريك جزء گروه¬هاي اصلي مطالعات ژئوفيزيكي به¬حساب آمده و با به¬كارگيري اصول الكتريكي، به برداشت زمين¬شناسي ساختارهاي پنهان، اكتشاف ذخاير معدني، تعيين وضعيت آب¬هاي زيرزميني، و حل تنوعي از مسائل مهندسي و زيست¬محيطي مي¬پردازد. اهميت روش¬هاي ژئوفيزيكي و به¬خصوص روش¬هاي ژئوالكتريك به¬عنوان يك وسيله كارآمد در به¬دست آوردن اطلاعات زمين‌شناسي زيرسطحي به اندازه¬اي است كه كليه متخصصين علوم زمين بايد با اصول اين روش¬ها، ‌اهداف و كاربردهاي اصلي هر روش‌ آشنا باشند.
  علي¬رغم كاربردهاي متعدد و روزافزون روش¬هاي ژئوالكتريك در انواع مختلفي از مسائل اكتشافي، مهندسي و زيست¬محيطي، متاسفانه هيچ¬گونه كتاب مرجعي در اين زمينه به زبان فارسي تاليف و يا حتي ترجمه نشده است. بدين¬ترتيب برآن شديم تا با بهره¬گيري از تجربيات خود در مطالعات ژئوفيزيکي، به تاليف كتاب جامعي در رابطه با اصول حاكم بر روش¬هاي ژئوالكتريك و نكات كليدي براي استفاده مناسب از اين روش¬ها در حل مسائل مختلف بپردازيم.