يادداشتبخش يادداشت‌ وبگاه به منظور انعكاس نظرات، پيشنهادات، تحليل‌ها، نقد و بررسي اعضاي محترم انجمن اختصاص يافته است. خواهشمند است با ارسال مطالب ارزشمند خود، انجمن ژئوفيزيك ايران را در تحقق اين هدف ياري نماييد.
بديهي است اين مطالب با نام خود افراد در وبگاه انجمن درج خواهد شد.

تماس با ما