اخبار و رويدادها

تاريخ : 23/06/1387
منبع : دفتر گروههاي آموزشي موسسه ژئوفيزيك


عنوان : جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد - موسسه ژئوفيزيك

شرح خبر :

  عنوان: تعيين مشخصه هاي لايه سطحي در منطقه كوير مركزي ايران
  دانشجو: خانم اكرم شفيعي
  استاد راهنما: آقاي دكتر علي اكبري بيدختي
  استاد مشاور: آقاي دكتر ايران نژاد
  داوران: آقايان دكتر قادر – دكتر فراهاني
  زمان: شنبه 30/6/87 ساعت 10 صبح
  مكان: سالن مؤسسه ژئوفيزيك