اخبار و رويدادها

تاريخ : 24/02/1391
عنوان : ايران کارگاه هاي عملیات لرزه نگاری اکتشافی و شناسايي پديده هاي جوي برگزار شد

شرح خبر :

   این کارگاه که با نگاه کاربردی بر عملیات لرزه نگاری اکتشافی از ساعت 9:30 روز 17 اردیبهشت شروع شد و به مدت 12 ساعت در دو روز برگزار شد. محل برگزاری این کارگاه مدیریت اکتشاف نفت و تدریس آن بر عهده جناب آقای مهندس بود. مباحث روز نخست این کارگاه آشنایی با مقدمات اصول عملیات لرزه نگاری، آشنایی با انواع تجهیزات کاربردی در عملیات اکتشافی و مباحث روز دوم، مربوط به طراحی عملیات لرزه در خشکی و دریا و پردازش و تفسیر و طراحی عملیات لرزه ای و آشنایی با نرم افزار های مربوطه و معرفی آنها بود.
  شرکت کنندگان این کارگاه اعضای هیات علمی، پژوهشگران اکتشاف لرزه ای و دانشجویان موسسه ژئوفیزیک بودند که در پایان کارگاه گواهینامه دوره با آنان اعطا گردید و در طول این کارگاه علاوه بر ناهار با میان وعده، پذیرایی شدند.